Polityka prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego
mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku., zwane dalej RODO.
Podstawowe objaśnienia
Administrator danych „Czechanowicz- Ekologia i Zieleń” Sp. z o. o. z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich, ul. Bytomska 41, 41-103
Siemianowice Śląskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000217936,
posługująca się nr NIP: 626-146-99-57
Kontrahent osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, która zawarła z Administratorem danych umowę
zlecenia lub współpracy, na mocy której Administrator danych
zobowiązał się wykonać i dostarczyć określony przedmiot
umowy
Sposób przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów następuje w celu realizacji umowy
zlecenia/współpracy. Należy wskazać, że Administrator prowadzi w głównej mierze
działalność gospodarczą polegająca na robotach związanych z budową dróg i autostrad.
Ponadto Administrator również:

 1. Prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 2. Wynajmuje i wydzierżawia maszyny i urządzenia budowlane;
 3. Wykonuje wykopy i wiercenia geologiczno-inżynierskie;
 4. Wykonuje instalacje wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
  klimatyzacyjnych;
 5. Prowadzi działalność związaną z rekultywacyjną i pozostałą działalność usługową
  związaną z gospodarką odpadami;
 6. Prowadzi działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową
  związaną z gospodarka odpadami;
 7. Wykonuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych.
  W związku z powyższym Kontrahent obowiązkowo podaje takie informacje jak imię i
  nazwisko, firmę, adres zamieszkania bądź adres pod którym prowadzi działalność
  gospodarczą. Dodatkowo dla celów sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami Kontrahent
  podaje również swój numer telefonu oraz adres e-mail.
  Należy wskazać, że dane osobowe Kontrahentów są przetwarzane od momentu wysłania
  zapytania do Administratora w sprawie wykonania danego zamówienia i przygotowania przez
  niego konkretnej oferty, nawet jeśli finalnie nie dojdzie do zawarcia między Stronami umowy
  zlecenia. W przypadku prowadzenia negocjacji co do zawarcia przyszłej umowy zlecenia
  Administrator przetwarza dane Kontrahentów tak jakby stosowna umowna została już
  zawarta, tj. może przekazać je dalej swoim Podwykonawcom, jeśli jest to konieczne dla
  przygotowania odpowiedniej umowy zlecenia dla Kontrahentów. W szczególności chodzi tu o
  przypadki przesyłania projektów budowlanych i wyrysów map projektantom, na których
  znajdują się dane osobowe Kontrahentów.
  Cel przetwarzania danych osobowych
 8. Wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem, w tym podjęcie działań w zakresie
  odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny oraz sama realizacja zamówienia
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 9. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym
  rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 86 § 1 w zw. z
  art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o podatku od
  towarów i usług);
 10. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy z
  Kontrahentem lub Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego
  roszczeń i obrona jego praw).
  Przekazywanie danych osobowych
  Dane osobowe Kontrahenta lub Klienta mogą być przekazywane:
 11. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 12. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 13. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 14. Podmiotom zajmującym się obsługą transportową Administratora;
 15. Podwykonawcom i dalszym Kontrahentom Administratora.
  Dobrowolność podania danych osobowych
  Złożenie przez Kontrahenta zamówienia stanowi dobrowolne wyrażenie zgody na
  przetwarzanie jego danych osobowych. Oprócz numeru telefonu czy adresu e-mail podawane
  dane osobowe są obowiązkowe dla wykonania umowy – bez nich nie jest możliwe
  nawiązanie współpracy między Stronami. Natomiast numer telefonu czy adres mailowy to
  dodatkowe informacje, które nie muszą być podawane i w każdym momencie Kontrahent
  może cofnąć w tym zakresie zgodę na przetwarzanie tych danych. Jeżeli Kontrahent będzie
  chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie pozostałych danych to Administrator uzna to za chęć
  rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.
  Okres przechowywania danych
  Dane Kontrahentów są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa współpracy z
  Administratorem danych. Dane są przetwarzane od momentu przesłania zapytania do
  Administratora. W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony dane Kontrahentów są
  natychmiast usuwane.
  Po zakończeniu stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony dane Kontrahentów będą
  przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z
  Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.
  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych
  przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
  obowiązek podatkowy.
  Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  Kontrahenci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw
  wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści
  przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  Kontakt
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod
  adresem mailowym: info@czechanowicz.com.pl

RODO

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku (dalej RODO), uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, gdzie zostały wskazane i opisane wszelkie
informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 
„Czechanowicz Ekologia i Zieleń” Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
Pragniemy wskazać, że wspomniana Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 oraz 14 RODO. W Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje na
temat:

 1. tożsamości i danych kontaktowych administratora danych,
 2. celach przetwarzania danych osobowych i podstawy przetwarzania,
 3. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora danych,
 4. kategoriach odbiorców danych osobowych,
 5. okresu przez który dane będą przechowywane,
 6. przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem danych, w tym prawie
  wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. osobie do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych.